Algemene voorwaarden Ergotherapiepraktijk Emergo

Deze algemene voorwaarden gelden tussen Ergotherapiepraktijk Emergo en cliënten die er behandeld worden of diens familieleden.

 

  1. Algemeen

De therapeuten zullen u zoveel mogelijk uitleg geven over de behandeling. U kunt vragen en bespreekpunten tijdens de behandeling (van uw kind) aangeven of desgewenst een aparte afspraak maken.

De therapeuten gaan er bij de behandeling van een kind vanuit dat ouders zoveel mogelijk bij de behandeling aanwezig zijn, om het geleerde thuis te kunnen oefenen en toepassen.

Wanneer u materiaal van ons te leen krijgt, gaan we er van uit dat u (en uw kind) hier zorgvuldig mee omgaan en dat het schoon weer terug komt. Bij beschadiging of zoek raken zullen wij de kosten van het materiaal bij u in rekening brengen.

  1. Verhindering

Wij maken u er op attent dat afspraken, die niet tenminste 24 uur van tevoren zijn afgezegd, voor 75% bij u zelf in rekening gebracht worden. Let op, dit betreft ook afspraken die op school plaats vinden! De zorgverzekering vergoedt dit niet. Afmeldingen dienen via de telefoon (eventueel ingesproken op de voicemail), via whatsapp of via de e-mail te worden gedaan bij de behandelend therapeut. U vindt de contactgegevens onder ‘Contact’ op onze website. U kunt te allen tijde afzeggen, ook in het weekend.

  1. Tarieven

De huidige tarieven zijn te vinden op www.emergotherapie.nl

Omdat ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen, kunnen per kalenderjaar de eerste 10 uur van de behandeling worden vergoed. Uren voor de intake, testen en besprekingen vallen hier ook onder. Bij een aantal zorgverzekeraars wordt er meer uren vergoed in de aanvullende verzekering. Ook komt het voor, dat er zich in de aanvullende verzekering een vrij te besteden bedrag bevindt, bijvoorbeeld onder beweegzorg. Zie hiervoor uw eigen verzekeringspolis. Bij kinderen is het eigen risico niet van toepassing.

  1. Declaraties

Ergotherapiepraktijk Emergo heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De behandeluren die worden vergoed kan Emergo daarom direct bij de zorgverzekeraar declareren.

In het geval u ervoor kiest de behandeling voort te zetten na de verzekerde uren, krijgt u de nota maandelijks toegestuurd via de mail. Onze betalingstermijn is 30 dagen.

Ons tarief kunt u bij punt 3 teruglezen.

  1. Betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, zal de behandeling worden gestaakt zolang de openstaande factuur nog niet betaald is.

  1. Aansprakelijkheid

Het advies van de therapeuten is oprecht en resultaatgericht zonder dat resultaat ook daadwerkelijk te kunnen garanderen. De praktijk sluit wel elke aansprakelijkheid uit van bijvoorbeeld schade of  letsel voortvloeiende uit door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de therapeut.

  1. Vertrouwelijkheid

De therapeuten behandelen alle informatie tussen uw kind en therapeut vertrouwelijk. Met het tekenen van dit formulier geeft u toestemming aan de behandelend therapeut om informatie (over uw kind)op te vragen, dan wel uit te wisselen met (huis)arts en andere hulpverleners in het belang van uw kind.

Verslagen van de behandeling sturen wij naar de verwijzend arts en uzelf. Voor het versturen van verslagen naar andere hulpverleners en de leerkracht vragen wij eerst uw toestemming of kunt u zelf actie ondernemen.

  1. Klachten

Ergotherapiepraktijk Emergo hecht veel waarde aan een goede relatie met zijn cliënten.

Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over uw therapeut of behandeling. We horen dan graag van u, om samen tot een oplossing te komen. Indien we er samen niet uitkomen, of u vindt het lastig om met ons uw klacht te bespreken, dan willen we dat uw klacht op zorgvuldige wijze behandeld wordt. Op de website staat de klachtenprocedure beschreven welke ergotherapiepraktijk Emergo hanteert voor het behandelen en afhandelen van klachten. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.